سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Primary hyperparathyroidism coexisting with Graves' disease in a patient with vitamin D deficiency

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.49.ep1300

سال انتشار : 2017

نویسنده : Panagiotis Athanassiou, Ifigenia Kostoglou-Athanassiou, Eleni Pantazi

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.49.ep1300},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep1300},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Panagiotis Athanassiou, Ifigenia Kostoglou-Athanassiou, Eleni Pantazi},
  title = {Primary hyperparathyroidism coexisting with Graves' disease in a patient with vitamin D deficiency}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.49.ep1300
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep1300
TI - Primary hyperparathyroidism coexisting with Graves' disease in a patient with vitamin D deficiency
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Panagiotis Athanassiou, Ifigenia Kostoglou-Athanassiou, Eleni Pantazi
Panagiotis Athanassiou, Ifigenia Kostoglou-Athanassiou, Eleni Pantazi, T. (2017). Primary hyperparathyroidism coexisting with Graves' disease in a patient with vitamin D deficiency. doi:10.1530/endoabs.49.ep1300
“Primary hyperparathyroidism coexisting with Graves' disease in a patient with vitamin D deficiency.” (2017) - Author: Panagiotis Athanassiou, Ifigenia Kostoglou-Athanassiou, Eleni Pantazi