سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Primary hyperparathyroidism - that's easy for you to say

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.48.wf6

سال انتشار : 2017

نویسنده : Ben Houlford

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.48.wf6},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.48.wf6},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Ben Houlford},
  title = {Primary hyperparathyroidism - that's easy for you to say}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.48.wf6
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.48.wf6
TI - Primary hyperparathyroidism - that's easy for you to say
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Ben Houlford
Ben Houlford, T. (2017). Primary hyperparathyroidism - that's easy for you to say. doi:10.1530/endoabs.48.wf6
“Primary hyperparathyroidism - that's easy for you to say.” (2017) - Author: Ben Houlford