سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Normocalcemic primary hyperparathyroidism (NPH)

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.49.ep241

سال انتشار : 2017

نویسنده : Cristina Corina Pop-Radu

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.49.ep241},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep241},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Cristina Corina Pop-Radu},
  title = {Normocalcemic primary hyperparathyroidism (NPH)}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.49.ep241
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep241
TI - Normocalcemic primary hyperparathyroidism (NPH)
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Cristina Corina Pop-Radu
Cristina Corina Pop-Radu, T. (2017). Normocalcemic primary hyperparathyroidism (NPH). doi:10.1530/endoabs.49.ep241
“Normocalcemic primary hyperparathyroidism (NPH).” (2017) - Author: Cristina Corina Pop-Radu