سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : How does sinus surgery affect topical irrigation distribution?

ISSN کد : 1068-9508

ناشر : Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)

DOI کد :

10.1097/moo.0000000000000429

صفحه : 1

سال انتشار : 2017

نویسنده : Sandro H. de Paiva Leite, Richard G. Douglas

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1097/moo.0000000000000429},
  url = {http://dx.doi.org/10.1097/moo.0000000000000429},
  year = 2017,
  publisher = {Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)},
  pages = {10.1097/moo.0000000000000429},
  author = {Sandro H. de Paiva Leite, Richard G. Douglas},
  title = {How does sinus surgery affect topical irrigation distribution?}
}
TY - DATA
DO - 10.1097/moo.0000000000000429
UR - http://dx.doi.org/10.1097/moo.0000000000000429
TI - How does sinus surgery affect topical irrigation distribution?
PY - 2017
PB - Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
SP - 10.1097/moo.0000000000000429
AU -Sandro H. de Paiva Leite, Richard G. Douglas
Sandro H. de Paiva Leite, Richard G. Douglas, T. (2017). How does sinus surgery affect topical irrigation distribution?. doi:10.1097/moo.0000000000000429
“How does sinus surgery affect topical irrigation distribution?.” (2017) - Author: Sandro H. de Paiva Leite, Richard G. Douglas, Page: 1