سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Iatrogenic Dissection of Left Main Stem Coronary Artery Necessitating Emergency Coronary Artery Bypass Grafting: A Rare Life Threatening Complication of Diagnostic Coronary Angiography

ISSN کد : 2474-7580

ناشر : Juniper Publishers

DOI کد :

10.19080/jocct.2017.06.555679

سال انتشار : 2017

نویسنده : Amer Harky

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.19080/jocct.2017.06.555679},
  url = {http://dx.doi.org/10.19080/jocct.2017.06.555679},
  year = 2017,
  publisher = {Juniper Publishers},
  pages = {},
  author = {Amer Harky},
  title = {Iatrogenic Dissection of Left Main Stem Coronary Artery Necessitating Emergency Coronary Artery Bypass Grafting: A Rare Life Threatening Complication of Diagnostic Coronary Angiography}
}
TY - DATA
DO - 10.19080/jocct.2017.06.555679
UR - http://dx.doi.org/10.19080/jocct.2017.06.555679
TI - Iatrogenic Dissection of Left Main Stem Coronary Artery Necessitating Emergency Coronary Artery Bypass Grafting: A Rare Life Threatening Complication of Diagnostic Coronary Angiography
PY - 2017
PB - Juniper Publishers
SP - 
AU -Amer Harky
Amer Harky, T. (2017). Iatrogenic Dissection of Left Main Stem Coronary Artery Necessitating Emergency Coronary Artery Bypass Grafting: A Rare Life Threatening Complication of Diagnostic Coronary Angiography. doi:10.19080/jocct.2017.06.555679
“Iatrogenic Dissection of Left Main Stem Coronary Artery Necessitating Emergency Coronary Artery Bypass Grafting: A Rare Life Threatening Complication of Diagnostic Coronary Angiography.” (2017) - Author: Amer Harky