سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Practical aspects of jet fan ventilation systems modelling in fire dynamics simulator code

ISSN کد : 1473-3315, 2044-4044

ناشر : Informa UK Limited

DOI کد :

10.1080/14733315.2017.1400733

صفحه : 1-15

سال انتشار : 2017

نویسنده : Dorota Brzezińska

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1080/14733315.2017.1400733},
  url = {http://dx.doi.org/10.1080/14733315.2017.1400733},
  year = 2017,
  publisher = {Informa UK Limited},
  pages = {10.1080/14733315.2017.1400733},
  author = {Dorota Brzezińska},
  title = {Practical aspects of jet fan ventilation systems modelling in fire dynamics simulator code}
}
TY - DATA
DO - 10.1080/14733315.2017.1400733
UR - http://dx.doi.org/10.1080/14733315.2017.1400733
TI - Practical aspects of jet fan ventilation systems modelling in fire dynamics simulator code
PY - 2017
PB - Informa UK Limited
SP - 10.1080/14733315.2017.1400733
AU -Dorota Brzezińska
Dorota Brzezińska, T. (2017). Practical aspects of jet fan ventilation systems modelling in fire dynamics simulator code. doi:10.1080/14733315.2017.1400733
“Practical aspects of jet fan ventilation systems modelling in fire dynamics simulator code.” (2017) - Author: Dorota Brzezińska, Page: 1-15