سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Influence of Belt Furnace on Engine Valve Heat Treatment

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-69730-7_11

صفحه : 83-85

سال انتشار : 2017

نویسنده : Sean Song

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-69730-7_11},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-69730-7_11},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-69730-7_11},
  author = {Sean Song},
  title = {Influence of Belt Furnace on Engine Valve Heat Treatment}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-69730-7_11
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-69730-7_11
TI - Influence of Belt Furnace on Engine Valve Heat Treatment
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-69730-7_11
AU -Sean Song
Sean Song, T. (2017). Influence of Belt Furnace on Engine Valve Heat Treatment. doi:10.1007/978-3-319-69730-7_11
“Influence of Belt Furnace on Engine Valve Heat Treatment.” (2017) - Author: Sean Song, Page: 83-85