سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مرجع : Mesenchymal Stem Cell Preparation and Transfection-free Ferumoxytol Labeling for MRI Cell Tracking

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/cpsc.38

صفحه : 2B.7.1-2B.7.14

سال انتشار : 2017

نویسنده : Li Liu, Chien Ho

نوع : مرجع

لینک خروجی به مرجع

@incollection{1,
  doi = {10.1002/cpsc.38},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/cpsc.38},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/cpsc.38},
  author = {Li Liu, Chien Ho},
  title = {Mesenchymal Stem Cell Preparation and Transfection-free Ferumoxytol Labeling for MRI Cell Tracking}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/cpsc.38
UR - http://dx.doi.org/10.1002/cpsc.38
TI - Mesenchymal Stem Cell Preparation and Transfection-free Ferumoxytol Labeling for MRI Cell Tracking
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/cpsc.38
AU -Li Liu, Chien Ho
Li Liu, Chien Ho, T. (2017). Mesenchymal Stem Cell Preparation and Transfection-free Ferumoxytol Labeling for MRI Cell Tracking. doi:10.1002/cpsc.38
“Mesenchymal Stem Cell Preparation and Transfection-free Ferumoxytol Labeling for MRI Cell Tracking.” (2017) - Author: Li Liu, Chien Ho, Page: 2B.7.1-2B.7.14