سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : 3. Linear multistep and predictor-corrector methods

ناشر : De Gruyter

DOI کد :

10.1515/9783110533002-004

سال انتشار : 2017

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1515/9783110533002-004},
  url = {http://dx.doi.org/10.1515/9783110533002-004},
  year = 2017,
  publisher = {De Gruyter},
  pages = {},
  author = {},
  title = {3. Linear multistep and predictor-corrector methods}
}
TY - DATA
DO - 10.1515/9783110533002-004
UR - http://dx.doi.org/10.1515/9783110533002-004
TI - 3. Linear multistep and predictor-corrector methods
PY - 2017
PB - De Gruyter
SP - 
AU -
, T. (2017). 3. Linear multistep and predictor-corrector methods. doi:10.1515/9783110533002-004
“3. Linear multistep and predictor-corrector methods.” (2017)