سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Notch1 and Notch2 Coordinately Regulate Stem Cell Function in the Quiescent and Activated States of Muscle Satellite Cells

ISSN کد : 1066-5099

ناشر : Wiley-Blackwell

DOI کد :

10.1002/stem.2743

سال انتشار : 2017

نویسنده : Shin Fujimaki, Daiki Seko, Yasuo Kitajima, Kiyoshi Yoshioka, Yoshifumi Tsuchiya, Shinya Masuda, Yusuke Ono

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1002/stem.2743},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/stem.2743},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-Blackwell},
  pages = {},
  author = {Shin Fujimaki, Daiki Seko, Yasuo Kitajima, Kiyoshi Yoshioka, Yoshifumi Tsuchiya, Shinya Masuda, Yusuke Ono},
  title = {Notch1 and Notch2 Coordinately Regulate Stem Cell Function in the Quiescent and Activated States of Muscle Satellite Cells}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/stem.2743
UR - http://dx.doi.org/10.1002/stem.2743
TI - Notch1 and Notch2 Coordinately Regulate Stem Cell Function in the Quiescent and Activated States of Muscle Satellite Cells
PY - 2017
PB - Wiley-Blackwell
SP - 
AU -Shin Fujimaki, Daiki Seko, Yasuo Kitajima, Kiyoshi Yoshioka, Yoshifumi Tsuchiya, Shinya Masuda, Yusuke Ono
Shin Fujimaki, Daiki Seko, Yasuo Kitajima, Kiyoshi Yoshioka, Yoshifumi Tsuchiya, Shinya Masuda, Yusuke Ono, T. (2017). Notch1 and Notch2 Coordinately Regulate Stem Cell Function in the Quiescent and Activated States of Muscle Satellite Cells. doi:10.1002/stem.2743
“Notch1 and Notch2 Coordinately Regulate Stem Cell Function in the Quiescent and Activated States of Muscle Satellite Cells.” (2017) - Author: Shin Fujimaki, Daiki Seko, Yasuo Kitajima, Kiyoshi Yoshioka, Yoshifumi Tsuchiya, Shinya Masuda, Yusuke Ono