سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : A study on 24 hour urine calcium creatinine ratio in primary hyperparathyroidism (PHPT) and familial hypocalciuric hypercalcaemia (FHH)

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.50.p047

سال انتشار : 2017

نویسنده : Parvathy Chandra, Jeannie F Todd

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.50.p047},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.50.p047},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Parvathy Chandra, Jeannie F Todd},
  title = {A study on 24 hour urine calcium creatinine ratio in primary hyperparathyroidism (PHPT) and familial hypocalciuric hypercalcaemia (FHH)}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.50.p047
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.50.p047
TI - A study on 24 hour urine calcium creatinine ratio in primary hyperparathyroidism (PHPT) and familial hypocalciuric hypercalcaemia (FHH)
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Parvathy Chandra, Jeannie F Todd
Parvathy Chandra, Jeannie F Todd, T. (2017). A study on 24 hour urine calcium creatinine ratio in primary hyperparathyroidism (PHPT) and familial hypocalciuric hypercalcaemia (FHH). doi:10.1530/endoabs.50.p047
“A study on 24 hour urine calcium creatinine ratio in primary hyperparathyroidism (PHPT) and familial hypocalciuric hypercalcaemia (FHH).” (2017) - Author: Parvathy Chandra, Jeannie F Todd