سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : The CD11a and EPCR marker combination simplifies and improves the purification of mouse hematopoietic stem cells

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/219063

سال انتشار : 2017

نویسنده : Alborz Karimzadeh, Vanessa Scarfone, Connie Chao, Karin Grathwohl, John W. Fathman, David Fruman, Thomas Serwold, Matthew Inlay

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/219063},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/219063},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Alborz Karimzadeh, Vanessa Scarfone, Connie Chao, Karin Grathwohl, John W. Fathman, David Fruman, Thomas Serwold, Matthew Inlay},
  title = {The CD11a and EPCR marker combination simplifies and improves the purification of mouse hematopoietic stem cells}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/219063
UR - http://dx.doi.org/10.1101/219063
TI - The CD11a and EPCR marker combination simplifies and improves the purification of mouse hematopoietic stem cells
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Alborz Karimzadeh, Vanessa Scarfone, Connie Chao, Karin Grathwohl, John W. Fathman, David Fruman, Thomas Serwold, Matthew Inlay
Alborz Karimzadeh, Vanessa Scarfone, Connie Chao, Karin Grathwohl, John W. Fathman, David Fruman, Thomas Serwold, Matthew Inlay, T. (2017). The CD11a and EPCR marker combination simplifies and improves the purification of mouse hematopoietic stem cells. doi:10.1101/219063
“The CD11a and EPCR marker combination simplifies and improves the purification of mouse hematopoietic stem cells.” (2017) - Author: Alborz Karimzadeh, Vanessa Scarfone, Connie Chao, Karin Grathwohl, John W. Fathman, David Fruman, Thomas Serwold, Matthew Inlay