سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Chronic silencing of corticothalamic layer 6 pyramidal cells affects cortical excitability and tactile behavior

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/215558

سال انتشار : 2017

نویسنده : Desire Humanes-Valera, Jordi Aguila, Veronika Gondzik, Karen Moxon, Martin K. Schwarz, Patrik Krieger

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/215558},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/215558},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Desire Humanes-Valera, Jordi Aguila, Veronika Gondzik, Karen Moxon, Martin K. Schwarz, Patrik Krieger},
  title = {Chronic silencing of corticothalamic layer 6 pyramidal cells affects cortical excitability and tactile behavior}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/215558
UR - http://dx.doi.org/10.1101/215558
TI - Chronic silencing of corticothalamic layer 6 pyramidal cells affects cortical excitability and tactile behavior
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Desire Humanes-Valera, Jordi Aguila, Veronika Gondzik, Karen Moxon, Martin K. Schwarz, Patrik Krieger
Desire Humanes-Valera, Jordi Aguila, Veronika Gondzik, Karen Moxon, Martin K. Schwarz, Patrik Krieger, T. (2017). Chronic silencing of corticothalamic layer 6 pyramidal cells affects cortical excitability and tactile behavior. doi:10.1101/215558
“Chronic silencing of corticothalamic layer 6 pyramidal cells affects cortical excitability and tactile behavior.” (2017) - Author: Desire Humanes-Valera, Jordi Aguila, Veronika Gondzik, Karen Moxon, Martin K. Schwarz, Patrik Krieger