سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : The Safety and Efficacy of SGTL2 Inhibitors in Diabetes Mellitus Management

ISSN کد : 2455-5983

ناشر : ARC Publications Pvt Ltd.

DOI کد :

10.20431/2455-5983.0301003

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.20431/2455-5983.0301003},
  url = {http://dx.doi.org/10.20431/2455-5983.0301003},
  year = 2017,
  publisher = {ARC Publications Pvt Ltd.},
  pages = {},
  author = {},
  title = {The Safety and Efficacy of SGTL2 Inhibitors in Diabetes Mellitus Management}
}
TY - DATA
DO - 10.20431/2455-5983.0301003
UR - http://dx.doi.org/10.20431/2455-5983.0301003
TI - The Safety and Efficacy of SGTL2 Inhibitors in Diabetes Mellitus Management
PY - 2017
PB - ARC Publications Pvt Ltd.
SP - 
AU -
, T. (2017). The Safety and Efficacy of SGTL2 Inhibitors in Diabetes Mellitus Management. doi:10.20431/2455-5983.0301003
“The Safety and Efficacy of SGTL2 Inhibitors in Diabetes Mellitus Management.” (2017)