سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Mouse models of human breast cancer: evolution or convolution?

ISSN کد : 1465-542X

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1186/bcr660

سال انتشار : 2003

نویسنده : JE Green

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1186/bcr660},
  url = {http://dx.doi.org/10.1186/bcr660},
  year = 2003,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {},
  author = {JE Green},
  title = {Mouse models of human breast cancer: evolution or convolution?}
}
TY - DATA
DO - 10.1186/bcr660
UR - http://dx.doi.org/10.1186/bcr660
TI - Mouse models of human breast cancer: evolution or convolution?
PY - 2003
PB - Springer Nature
SP - 
AU -JE Green
JE Green, T. (2003). Mouse models of human breast cancer: evolution or convolution?. doi:10.1186/bcr660
“Mouse models of human breast cancer: evolution or convolution?.” (2003) - Author: JE Green