سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Oxford Diabetes Symposium 2017

ISSN کد : 2162-688X

ناشر : Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)

DOI کد :

10.1097/xce.0000000000000137

صفحه : 159-161

سال انتشار : 2017

نویسنده : Andrew J. Krentz

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1097/xce.0000000000000137},
  url = {http://dx.doi.org/10.1097/xce.0000000000000137},
  year = 2017,
  publisher = {Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)},
  pages = {10.1097/xce.0000000000000137},
  author = {Andrew J. Krentz},
  title = {Oxford Diabetes Symposium 2017}
}
TY - DATA
DO - 10.1097/xce.0000000000000137
UR - http://dx.doi.org/10.1097/xce.0000000000000137
TI - Oxford Diabetes Symposium 2017
PY - 2017
PB - Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
SP - 10.1097/xce.0000000000000137
AU -Andrew J. Krentz
Andrew J. Krentz, T. (2017). Oxford Diabetes Symposium 2017. doi:10.1097/xce.0000000000000137
“Oxford Diabetes Symposium 2017.” (2017) - Author: Andrew J. Krentz, Page: 159-161