سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Inflammatory breast cancer: Vasculogenic mimicry and its hemodynamics of an inflammatory breast cancer xenograft model

ISSN کد : 1465-542X

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1186/bcr585

سال انتشار : 2003

نویسنده : Kazuo Shirakawa, Hisataka Kobayashi, Jun Sobajima, Daijo Hashimoto, Atsushi Shimizu, Hiro Wakasugi

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1186/bcr585},
  url = {http://dx.doi.org/10.1186/bcr585},
  year = 2003,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {},
  author = {Kazuo Shirakawa, Hisataka Kobayashi, Jun Sobajima, Daijo Hashimoto, Atsushi Shimizu, Hiro Wakasugi},
  title = {Inflammatory breast cancer: Vasculogenic mimicry and its hemodynamics of an inflammatory breast cancer xenograft model}
}
TY - DATA
DO - 10.1186/bcr585
UR - http://dx.doi.org/10.1186/bcr585
TI - Inflammatory breast cancer: Vasculogenic mimicry and its hemodynamics of an inflammatory breast cancer xenograft model
PY - 2003
PB - Springer Nature
SP - 
AU -Kazuo Shirakawa, Hisataka Kobayashi, Jun Sobajima, Daijo Hashimoto, Atsushi Shimizu, Hiro Wakasugi
Kazuo Shirakawa, Hisataka Kobayashi, Jun Sobajima, Daijo Hashimoto, Atsushi Shimizu, Hiro Wakasugi, T. (2003). Inflammatory breast cancer: Vasculogenic mimicry and its hemodynamics of an inflammatory breast cancer xenograft model. doi:10.1186/bcr585
“Inflammatory breast cancer: Vasculogenic mimicry and its hemodynamics of an inflammatory breast cancer xenograft model.” (2003) - Author: Kazuo Shirakawa, Hisataka Kobayashi, Jun Sobajima, Daijo Hashimoto, Atsushi Shimizu, Hiro Wakasugi