سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Proteasome-associated deubiquitinases and cancer

ISSN کد : 0167-7659, 1573-7233

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1007/s10555-017-9697-6

سال انتشار : 2017

نویسنده : Arjan Mofers, Paola Pellegrini, Stig Linder, Pádraig D’Arcy

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1007/s10555-017-9697-6},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/s10555-017-9697-6},
  year = 2017,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {},
  author = {Arjan Mofers, Paola Pellegrini, Stig Linder, Pádraig D’Arcy},
  title = {Proteasome-associated deubiquitinases and cancer}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/s10555-017-9697-6
UR - http://dx.doi.org/10.1007/s10555-017-9697-6
TI - Proteasome-associated deubiquitinases and cancer
PY - 2017
PB - Springer Nature
SP - 
AU -Arjan Mofers, Paola Pellegrini, Stig Linder, Pádraig D’Arcy
Arjan Mofers, Paola Pellegrini, Stig Linder, Pádraig D’Arcy, T. (2017). Proteasome-associated deubiquitinases and cancer. doi:10.1007/s10555-017-9697-6
“Proteasome-associated deubiquitinases and cancer.” (2017) - Author: Arjan Mofers, Paola Pellegrini, Stig Linder, Pádraig D’Arcy