سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Automatic sorting system for large calcium imaging data

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/215145

سال انتشار : 2017

نویسنده : Takashi Takekawa, Hirotaka Asai, Noriaki Ohkawa, Masanori Nomoto, Reiko Okubo-Suzuki, Khaled Ghandour, Masaaki Sato, Yasunori Hayashi, Kaoru Inokuchi, Tomoki Fukai

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/215145},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/215145},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Takashi Takekawa, Hirotaka Asai, Noriaki Ohkawa, Masanori Nomoto, Reiko Okubo-Suzuki, Khaled Ghandour, Masaaki Sato, Yasunori Hayashi, Kaoru Inokuchi, Tomoki Fukai},
  title = {Automatic sorting system for large calcium imaging data}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/215145
UR - http://dx.doi.org/10.1101/215145
TI - Automatic sorting system for large calcium imaging data
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Takashi Takekawa, Hirotaka Asai, Noriaki Ohkawa, Masanori Nomoto, Reiko Okubo-Suzuki, Khaled Ghandour, Masaaki Sato, Yasunori Hayashi, Kaoru Inokuchi, Tomoki Fukai
Takashi Takekawa, Hirotaka Asai, Noriaki Ohkawa, Masanori Nomoto, Reiko Okubo-Suzuki, Khaled Ghandour, Masaaki Sato, Yasunori Hayashi, Kaoru Inokuchi, Tomoki Fukai, T. (2017). Automatic sorting system for large calcium imaging data. doi:10.1101/215145
“Automatic sorting system for large calcium imaging data.” (2017) - Author: Takashi Takekawa, Hirotaka Asai, Noriaki Ohkawa, Masanori Nomoto, Reiko Okubo-Suzuki, Khaled Ghandour, Masaaki Sato, Yasunori Hayashi, Kaoru Inokuchi, Tomoki Fukai