سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Towards understanding the mechanisms of actions of CEACAM6 in cancer progression

ISSN کد : 1347-9032

ناشر : Wiley-Blackwell

DOI کد :

10.1111/cas.13437

سال انتشار : 2017

نویسنده : Balsam Rizeq, Zain Zakaria, Allal Ouhtit

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1111/cas.13437},
  url = {http://dx.doi.org/10.1111/cas.13437},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-Blackwell},
  pages = {},
  author = {Balsam Rizeq, Zain Zakaria, Allal Ouhtit},
  title = {Towards understanding the mechanisms of actions of CEACAM6 in cancer progression}
}
TY - DATA
DO - 10.1111/cas.13437
UR - http://dx.doi.org/10.1111/cas.13437
TI - Towards understanding the mechanisms of actions of CEACAM6 in cancer progression
PY - 2017
PB - Wiley-Blackwell
SP - 
AU -Balsam Rizeq, Zain Zakaria, Allal Ouhtit
Balsam Rizeq, Zain Zakaria, Allal Ouhtit, T. (2017). Towards understanding the mechanisms of actions of CEACAM6 in cancer progression. doi:10.1111/cas.13437
“Towards understanding the mechanisms of actions of CEACAM6 in cancer progression.” (2017) - Author: Balsam Rizeq, Zain Zakaria, Allal Ouhtit