سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Quadratic Programming Data Descriptors for Abnormal Beat Detection in ECG Recordings

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/218008

سال انتشار : 2017

نویسنده : Fayyaz ul Amir Afsar Minhas

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/218008},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/218008},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Fayyaz ul Amir Afsar Minhas},
  title = {Quadratic Programming Data Descriptors for Abnormal Beat Detection in ECG Recordings}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/218008
UR - http://dx.doi.org/10.1101/218008
TI - Quadratic Programming Data Descriptors for Abnormal Beat Detection in ECG Recordings
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Fayyaz ul Amir Afsar Minhas
Fayyaz ul Amir Afsar Minhas, T. (2017). Quadratic Programming Data Descriptors for Abnormal Beat Detection in ECG Recordings. doi:10.1101/218008
“Quadratic Programming Data Descriptors for Abnormal Beat Detection in ECG Recordings.” (2017) - Author: Fayyaz ul Amir Afsar Minhas