سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Violaceous Pink Axillary and Intertriginous Patches

ISSN کد : 0193-1091

ناشر : Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)

DOI کد :

10.1097/dad.0000000000000727

صفحه : 1

سال انتشار : 2017

نویسنده : Ashley Gochoco, Laura M. Schilling, Joya Sahu

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1097/dad.0000000000000727},
  url = {http://dx.doi.org/10.1097/dad.0000000000000727},
  year = 2017,
  publisher = {Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)},
  pages = {10.1097/dad.0000000000000727},
  author = {Ashley Gochoco, Laura M. Schilling, Joya Sahu},
  title = {Violaceous Pink Axillary and Intertriginous Patches}
}
TY - DATA
DO - 10.1097/dad.0000000000000727
UR - http://dx.doi.org/10.1097/dad.0000000000000727
TI - Violaceous Pink Axillary and Intertriginous Patches
PY - 2017
PB - Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
SP - 10.1097/dad.0000000000000727
AU -Ashley Gochoco, Laura M. Schilling, Joya Sahu
Ashley Gochoco, Laura M. Schilling, Joya Sahu, T. (2017). Violaceous Pink Axillary and Intertriginous Patches. doi:10.1097/dad.0000000000000727
“Violaceous Pink Axillary and Intertriginous Patches.” (2017) - Author: Ashley Gochoco, Laura M. Schilling, Joya Sahu, Page: 1