سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Medicinal Plants: Treasure Trove for Future

ISSN کد : 2471-6774

ناشر : Juniper Publishers

DOI کد :

10.19080/artoaj.2017.09.555753

سال انتشار : 2017

نویسنده : Ashu Singh

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.19080/artoaj.2017.09.555753},
  url = {http://dx.doi.org/10.19080/artoaj.2017.09.555753},
  year = 2017,
  publisher = {Juniper Publishers},
  pages = {},
  author = {Ashu Singh},
  title = {Medicinal Plants: Treasure Trove for Future}
}
TY - DATA
DO - 10.19080/artoaj.2017.09.555753
UR - http://dx.doi.org/10.19080/artoaj.2017.09.555753
TI - Medicinal Plants: Treasure Trove for Future
PY - 2017
PB - Juniper Publishers
SP - 
AU -Ashu Singh
Ashu Singh, T. (2017). Medicinal Plants: Treasure Trove for Future. doi:10.19080/artoaj.2017.09.555753
“Medicinal Plants: Treasure Trove for Future.” (2017) - Author: Ashu Singh