سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Aortic dissection in Turner syndrome: a single centre experience

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.50.p364

سال انتشار : 2017

نویسنده : Matilde Calanchini, Saul Myerson, Helen Turner, Liz Orchard

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.50.p364},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.50.p364},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Matilde Calanchini, Saul Myerson, Helen Turner, Liz Orchard},
  title = {Aortic dissection in Turner syndrome: a single centre experience}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.50.p364
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.50.p364
TI - Aortic dissection in Turner syndrome: a single centre experience
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Matilde Calanchini, Saul Myerson, Helen Turner, Liz Orchard
Matilde Calanchini, Saul Myerson, Helen Turner, Liz Orchard, T. (2017). Aortic dissection in Turner syndrome: a single centre experience. doi:10.1530/endoabs.50.p364
“Aortic dissection in Turner syndrome: a single centre experience.” (2017) - Author: Matilde Calanchini, Saul Myerson, Helen Turner, Liz Orchard