سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Gene delivery system of pDNA using the blood glycoprotein fetuin

ISSN کد : 1061-186X, 1029-2330

ناشر : Informa UK Limited

DOI کد :

10.1080/1061186x.2017.1405425

صفحه : 1-30

سال انتشار : 2017

نویسنده : Yukinobu Kodama, Hiroki Hanamura, Takahiro Muro, Hiroo Nakagawa, Tomoaki Kurosaki, Tadahiro Nakamura, Takashi Kitahara, Shigeru Kawakami, Mikiro Nakashima, Hitoshi Sasaki

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1080/1061186x.2017.1405425},
  url = {http://dx.doi.org/10.1080/1061186x.2017.1405425},
  year = 2017,
  publisher = {Informa UK Limited},
  pages = {10.1080/1061186x.2017.1405425},
  author = {Yukinobu Kodama, Hiroki Hanamura, Takahiro Muro, Hiroo Nakagawa, Tomoaki Kurosaki, Tadahiro Nakamura, Takashi Kitahara, Shigeru Kawakami, Mikiro Nakashima, Hitoshi Sasaki},
  title = {Gene delivery system of pDNA using the blood glycoprotein fetuin}
}
TY - DATA
DO - 10.1080/1061186x.2017.1405425
UR - http://dx.doi.org/10.1080/1061186x.2017.1405425
TI - Gene delivery system of pDNA using the blood glycoprotein fetuin
PY - 2017
PB - Informa UK Limited
SP - 10.1080/1061186x.2017.1405425
AU -Yukinobu Kodama, Hiroki Hanamura, Takahiro Muro, Hiroo Nakagawa, Tomoaki Kurosaki, Tadahiro Nakamura, Takashi Kitahara, Shigeru Kawakami, Mikiro Nakashima, Hitoshi Sasaki
Yukinobu Kodama, Hiroki Hanamura, Takahiro Muro, Hiroo Nakagawa, Tomoaki Kurosaki, Tadahiro Nakamura, Takashi Kitahara, Shigeru Kawakami, Mikiro Nakashima, Hitoshi Sasaki, T. (2017). Gene delivery system of pDNA using the blood glycoprotein fetuin. doi:10.1080/1061186x.2017.1405425
“Gene delivery system of pDNA using the blood glycoprotein fetuin.” (2017) - Author: Yukinobu Kodama, Hiroki Hanamura, Takahiro Muro, Hiroo Nakagawa, Tomoaki Kurosaki, Tadahiro Nakamura, Takashi Kitahara, Shigeru Kawakami, Mikiro Nakashima, Hitoshi Sasaki, Page: 1-30