سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Drug–drug interaction potential of the hepatitis B and hepatitis D virus entry inhibitor myrcludex B assessed in vitro

ISSN کد : 1359-6535

ناشر : International Medical Press

DOI کد :

10.3851/imp3206

سال انتشار : 2017

نویسنده : Antje Blank, Katrin Meier, Stephan Urban, Walter Emil Haefeli, Johanna Weiss

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.3851/imp3206},
  url = {http://dx.doi.org/10.3851/imp3206},
  year = 2017,
  publisher = {International Medical Press},
  pages = {},
  author = {Antje Blank, Katrin Meier, Stephan Urban, Walter Emil Haefeli, Johanna Weiss},
  title = {Drug–drug interaction potential of the hepatitis B and hepatitis D virus entry inhibitor myrcludex B assessed in vitro}
}
TY - DATA
DO - 10.3851/imp3206
UR - http://dx.doi.org/10.3851/imp3206
TI - Drug–drug interaction potential of the hepatitis B and hepatitis D virus entry inhibitor myrcludex B assessed in vitro
PY - 2017
PB - International Medical Press
SP - 
AU -Antje Blank, Katrin Meier, Stephan Urban, Walter Emil Haefeli, Johanna Weiss
Antje Blank, Katrin Meier, Stephan Urban, Walter Emil Haefeli, Johanna Weiss, T. (2017). Drug–drug interaction potential of the hepatitis B and hepatitis D virus entry inhibitor myrcludex B assessed in vitro. doi:10.3851/imp3206
“Drug–drug interaction potential of the hepatitis B and hepatitis D virus entry inhibitor myrcludex B assessed in vitro.” (2017) - Author: Antje Blank, Katrin Meier, Stephan Urban, Walter Emil Haefeli, Johanna Weiss