سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Research Methods: Translational Research in Geriatric Oncology

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-44870-1_3-1

صفحه : 1-20

سال انتشار : 2017

نویسنده : Grant R. Williams, Hyman B. Muss, Shlomit Strulov Shachar

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-44870-1_3-1},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-44870-1_3-1},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-44870-1_3-1},
  author = {Grant R. Williams, Hyman B. Muss, Shlomit Strulov Shachar},
  title = {Research Methods: Translational Research in Geriatric Oncology}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-44870-1_3-1
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-44870-1_3-1
TI - Research Methods: Translational Research in Geriatric Oncology
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-44870-1_3-1
AU -Grant R. Williams, Hyman B. Muss, Shlomit Strulov Shachar
Grant R. Williams, Hyman B. Muss, Shlomit Strulov Shachar, T. (2017). Research Methods: Translational Research in Geriatric Oncology. doi:10.1007/978-3-319-44870-1_3-1
“Research Methods: Translational Research in Geriatric Oncology.” (2017) - Author: Grant R. Williams, Hyman B. Muss, Shlomit Strulov Shachar, Page: 1-20