سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Multiplexed temporally focused light shaping for high-resolution multi-cell targeting

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/216135

سال انتشار : 2017

نویسنده : Nicolo Accanto, Dimitrii Tanese, Emiliano Ronzitti, Clement Molinier, Zachary L Newman, Claire Wyart, Ehud Isacoff, Eirini Papagiakoumou, Valentina Emiliani

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/216135},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/216135},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Nicolo Accanto, Dimitrii Tanese, Emiliano Ronzitti, Clement Molinier, Zachary L Newman, Claire Wyart, Ehud Isacoff, Eirini Papagiakoumou, Valentina Emiliani},
  title = {Multiplexed temporally focused light shaping for high-resolution multi-cell targeting}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/216135
UR - http://dx.doi.org/10.1101/216135
TI - Multiplexed temporally focused light shaping for high-resolution multi-cell targeting
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Nicolo Accanto, Dimitrii Tanese, Emiliano Ronzitti, Clement Molinier, Zachary L Newman, Claire Wyart, Ehud Isacoff, Eirini Papagiakoumou, Valentina Emiliani
Nicolo Accanto, Dimitrii Tanese, Emiliano Ronzitti, Clement Molinier, Zachary L Newman, Claire Wyart, Ehud Isacoff, Eirini Papagiakoumou, Valentina Emiliani, T. (2017). Multiplexed temporally focused light shaping for high-resolution multi-cell targeting. doi:10.1101/216135
“Multiplexed temporally focused light shaping for high-resolution multi-cell targeting.” (2017) - Author: Nicolo Accanto, Dimitrii Tanese, Emiliano Ronzitti, Clement Molinier, Zachary L Newman, Claire Wyart, Ehud Isacoff, Eirini Papagiakoumou, Valentina Emiliani