سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : OncoCall: Analyzing the Outcomes of the Oncology Telephone Patient Assistance

ناشر : IEEE

DOI کد :

10.1109/cbms.2017.103

سال انتشار : 2017

نویسنده : Ernestina Menasalvas-Ruiz, Consuelo Gonzalo, Juan Manuel Tunas, Alejandro Rodriguez-Gonzalez, Mariano Provencio, Cristina Gonzalez de Pedro, Marta Mendez, Olga Zaretskaia, Juan Luis Cruz, Jesus Rey, Consuelo Parejo

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1109/cbms.2017.103},
  url = {http://dx.doi.org/10.1109/cbms.2017.103},
  year = 2017,
  publisher = {IEEE},
  pages = {},
  author = {Ernestina Menasalvas-Ruiz, Consuelo Gonzalo, Juan Manuel Tunas, Alejandro Rodriguez-Gonzalez, Mariano Provencio, Cristina Gonzalez de Pedro, Marta Mendez, Olga Zaretskaia, Juan Luis Cruz, Jesus Rey, Consuelo Parejo},
  title = {OncoCall: Analyzing the Outcomes of the Oncology Telephone Patient Assistance}
}
TY - DATA
DO - 10.1109/cbms.2017.103
UR - http://dx.doi.org/10.1109/cbms.2017.103
TI - OncoCall: Analyzing the Outcomes of the Oncology Telephone Patient Assistance
PY - 2017
PB - IEEE
SP - 
AU -Ernestina Menasalvas-Ruiz, Consuelo Gonzalo, Juan Manuel Tunas, Alejandro Rodriguez-Gonzalez, Mariano Provencio, Cristina Gonzalez de Pedro, Marta Mendez, Olga Zaretskaia, Juan Luis Cruz, Jesus Rey, Consuelo Parejo
Ernestina Menasalvas-Ruiz, Consuelo Gonzalo, Juan Manuel Tunas, Alejandro Rodriguez-Gonzalez, Mariano Provencio, Cristina Gonzalez de Pedro, Marta Mendez, Olga Zaretskaia, Juan Luis Cruz, Jesus Rey, Consuelo Parejo, T. (2017). OncoCall: Analyzing the Outcomes of the Oncology Telephone Patient Assistance. doi:10.1109/cbms.2017.103
“OncoCall: Analyzing the Outcomes of the Oncology Telephone Patient Assistance.” (2017) - Author: Ernestina Menasalvas-Ruiz, Consuelo Gonzalo, Juan Manuel Tunas, Alejandro Rodriguez-Gonzalez, Mariano Provencio, Cristina Gonzalez de Pedro, Marta Mendez, Olga Zaretskaia, Juan Luis Cruz, Jesus Rey, Consuelo Parejo