سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Iron metabolism in erythroid cells and patients with congenital sideroblastic anemia

ISSN کد : 0925-5710, 1865-3774

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1007/s12185-017-2368-0

سال انتشار : 2017

نویسنده : Kazumichi Furuyama, Kiriko Kaneko

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1007/s12185-017-2368-0},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/s12185-017-2368-0},
  year = 2017,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {},
  author = {Kazumichi Furuyama, Kiriko Kaneko},
  title = {Iron metabolism in erythroid cells and patients with congenital sideroblastic anemia}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/s12185-017-2368-0
UR - http://dx.doi.org/10.1007/s12185-017-2368-0
TI - Iron metabolism in erythroid cells and patients with congenital sideroblastic anemia
PY - 2017
PB - Springer Nature
SP - 
AU -Kazumichi Furuyama, Kiriko Kaneko
Kazumichi Furuyama, Kiriko Kaneko, T. (2017). Iron metabolism in erythroid cells and patients with congenital sideroblastic anemia. doi:10.1007/s12185-017-2368-0
“Iron metabolism in erythroid cells and patients with congenital sideroblastic anemia.” (2017) - Author: Kazumichi Furuyama, Kiriko Kaneko