سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : SLEEP DISORDERS AND THE RISK OF ARTERIAL HYPERTENSION AND STROKE IN OPEN FEMALE POPULATION 25-64 YEAR OLD IN RUSSIA/SIBERIA (POPULATIONAL STUDY — WHO PROGRAM “MONICA-PSYCHOSOCIAL”)

ISSN کد : 1728-8800

ناشر : Silicea - Poligraf, LLC

DOI کد :

10.15829/1728-8800-2017-5-86-90

صفحه : 86-90

سال انتشار : 2017

نویسنده : V. V. Gafarov, D. O. Panov, E. A. Gromova, I. V. Gagulin, A. V. Gafarova

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.15829/1728-8800-2017-5-86-90},
  url = {http://dx.doi.org/10.15829/1728-8800-2017-5-86-90},
  year = 2017,
  publisher = {Silicea - Poligraf, LLC},
  pages = {10.15829/1728-8800-2017-5-86-90},
  author = {V. V. Gafarov, D. O. Panov, E. A. Gromova, I. V. Gagulin, A. V. Gafarova},
  title = {SLEEP DISORDERS AND THE RISK OF ARTERIAL HYPERTENSION AND STROKE IN OPEN FEMALE POPULATION 25-64 YEAR OLD IN RUSSIA/SIBERIA (POPULATIONAL STUDY — WHO PROGRAM “MONICA-PSYCHOSOCIAL”)}
}
TY - DATA
DO - 10.15829/1728-8800-2017-5-86-90
UR - http://dx.doi.org/10.15829/1728-8800-2017-5-86-90
TI - SLEEP DISORDERS AND THE RISK OF ARTERIAL HYPERTENSION AND STROKE IN OPEN FEMALE POPULATION 25-64 YEAR OLD IN RUSSIA/SIBERIA (POPULATIONAL STUDY — WHO PROGRAM “MONICA-PSYCHOSOCIAL”)
PY - 2017
PB - Silicea - Poligraf, LLC
SP - 10.15829/1728-8800-2017-5-86-90
AU -V. V. Gafarov, D. O. Panov, E. A. Gromova, I. V. Gagulin, A. V. Gafarova
V. V. Gafarov, D. O. Panov, E. A. Gromova, I. V. Gagulin, A. V. Gafarova, T. (2017). SLEEP DISORDERS AND THE RISK OF ARTERIAL HYPERTENSION AND STROKE IN OPEN FEMALE POPULATION 25-64 YEAR OLD IN RUSSIA/SIBERIA (POPULATIONAL STUDY — WHO PROGRAM “MONICA-PSYCHOSOCIAL”). doi:10.15829/1728-8800-2017-5-86-90
“SLEEP DISORDERS AND THE RISK OF ARTERIAL HYPERTENSION AND STROKE IN OPEN FEMALE POPULATION 25-64 YEAR OLD IN RUSSIA/SIBERIA (POPULATIONAL STUDY — WHO PROGRAM “MONICA-PSYCHOSOCIAL”).” (2017) - Author: V. V. Gafarov, D. O. Panov, E. A. Gromova, I. V. Gagulin, A. V. Gafarova, Page: 86-90