سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Extracellular vesicles as regulators of tumor fate: crosstalk among cancer stem cells, tumor cells and mesenchymal stem cells

ISSN کد : 2313-0792

ناشر : AME Publishing Company

DOI کد :

10.21037/sci.2017.08.08

صفحه : 75-75

سال انتشار : 2017

نویسنده : Rafael Soares Lindoso, Federica Collino , Adalberto Vieyra

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.21037/sci.2017.08.08},
  url = {http://dx.doi.org/10.21037/sci.2017.08.08},
  year = 2017,
  publisher = {AME Publishing Company},
  pages = {10.21037/sci.2017.08.08},
  author = {Rafael Soares Lindoso, Federica Collino , Adalberto Vieyra},
  title = {Extracellular vesicles as regulators of tumor fate: crosstalk among cancer stem cells, tumor cells and mesenchymal stem cells}
}
TY - DATA
DO - 10.21037/sci.2017.08.08
UR - http://dx.doi.org/10.21037/sci.2017.08.08
TI - Extracellular vesicles as regulators of tumor fate: crosstalk among cancer stem cells, tumor cells and mesenchymal stem cells
PY - 2017
PB - AME Publishing Company
SP - 10.21037/sci.2017.08.08
AU -Rafael Soares Lindoso, Federica Collino , Adalberto Vieyra
Rafael Soares Lindoso, Federica Collino , Adalberto Vieyra, T. (2017). Extracellular vesicles as regulators of tumor fate: crosstalk among cancer stem cells, tumor cells and mesenchymal stem cells. doi:10.21037/sci.2017.08.08
“Extracellular vesicles as regulators of tumor fate: crosstalk among cancer stem cells, tumor cells and mesenchymal stem cells.” (2017) - Author: Rafael Soares Lindoso, Federica Collino , Adalberto Vieyra, Page: 75-75