سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Whole genome analysis reveals pathogenic potential of multi-drug resistant wastewater Escherichia coli

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/215210

سال انتشار : 2017

نویسنده : Norhan Mahfouz, Serena Caucci, Eric Achatz, Torsten Semmler, Sebastian Guenther, Thomas Berendonk, Michael Schroeder

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/215210},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/215210},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Norhan Mahfouz, Serena Caucci, Eric Achatz, Torsten Semmler, Sebastian Guenther, Thomas Berendonk, Michael Schroeder},
  title = {Whole genome analysis reveals pathogenic potential of multi-drug resistant wastewater Escherichia coli}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/215210
UR - http://dx.doi.org/10.1101/215210
TI - Whole genome analysis reveals pathogenic potential of multi-drug resistant wastewater Escherichia coli
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Norhan Mahfouz, Serena Caucci, Eric Achatz, Torsten Semmler, Sebastian Guenther, Thomas Berendonk, Michael Schroeder
Norhan Mahfouz, Serena Caucci, Eric Achatz, Torsten Semmler, Sebastian Guenther, Thomas Berendonk, Michael Schroeder, T. (2017). Whole genome analysis reveals pathogenic potential of multi-drug resistant wastewater Escherichia coli. doi:10.1101/215210
“Whole genome analysis reveals pathogenic potential of multi-drug resistant wastewater Escherichia coli.” (2017) - Author: Norhan Mahfouz, Serena Caucci, Eric Achatz, Torsten Semmler, Sebastian Guenther, Thomas Berendonk, Michael Schroeder