سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Data Visualization with Power BI Embedded

ناشر : Apress

DOI کد :

10.1007/978-1-4842-2817-3_8

صفحه : 175-190

سال انتشار : 2017

نویسنده : Thurupathan Vijayakumar

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-1-4842-2817-3_8},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4842-2817-3_8},
  year = 2017,
  publisher = {Apress},
  pages = {10.1007/978-1-4842-2817-3_8},
  author = {Thurupathan Vijayakumar},
  title = {Data Visualization with Power BI Embedded}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-1-4842-2817-3_8
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4842-2817-3_8
TI - Data Visualization with Power BI Embedded
PY - 2017
PB - Apress
SP - 10.1007/978-1-4842-2817-3_8
AU -Thurupathan Vijayakumar
Thurupathan Vijayakumar, T. (2017). Data Visualization with Power BI Embedded. doi:10.1007/978-1-4842-2817-3_8
“Data Visualization with Power BI Embedded.” (2017) - Author: Thurupathan Vijayakumar, Page: 175-190