سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Biodegradation of Cosmetics Products: A Computational Study of Cytochrome P450 Metabolism of Phthalates

ISSN کد : 2304-6740

ناشر : MDPI AG

DOI کد :

10.3390/inorganics5040077

صفحه : 77

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.3390/inorganics5040077},
  url = {http://dx.doi.org/10.3390/inorganics5040077},
  year = 2017,
  publisher = {MDPI AG},
  pages = {10.3390/inorganics5040077},
  author = {},
  title = {Biodegradation of Cosmetics Products: A Computational Study of Cytochrome P450 Metabolism of Phthalates}
}
TY - DATA
DO - 10.3390/inorganics5040077
UR - http://dx.doi.org/10.3390/inorganics5040077
TI - Biodegradation of Cosmetics Products: A Computational Study of Cytochrome P450 Metabolism of Phthalates
PY - 2017
PB - MDPI AG
SP - 10.3390/inorganics5040077
AU -
, T. (2017). Biodegradation of Cosmetics Products: A Computational Study of Cytochrome P450 Metabolism of Phthalates. doi:10.3390/inorganics5040077
“Biodegradation of Cosmetics Products: A Computational Study of Cytochrome P450 Metabolism of Phthalates.” (2017), Page: 77