سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Primary hyperparathyroidism - A retrospective review

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.50.p065

سال انتشار : 2017

نویسنده : Gaurav Malhotra, Jessal Mitul Palan, Ali Abd Alraheem, Andrew Fahey, Kyle Stephenson, Amanda Abott, Godwin Simon

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.50.p065},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.50.p065},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Gaurav Malhotra, Jessal Mitul Palan, Ali Abd Alraheem, Andrew Fahey, Kyle Stephenson, Amanda Abott, Godwin Simon},
  title = {Primary hyperparathyroidism - A retrospective review}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.50.p065
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.50.p065
TI - Primary hyperparathyroidism - A retrospective review
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Gaurav Malhotra, Jessal Mitul Palan, Ali Abd Alraheem, Andrew Fahey, Kyle Stephenson, Amanda Abott, Godwin Simon
Gaurav Malhotra, Jessal Mitul Palan, Ali Abd Alraheem, Andrew Fahey, Kyle Stephenson, Amanda Abott, Godwin Simon, T. (2017). Primary hyperparathyroidism - A retrospective review. doi:10.1530/endoabs.50.p065
“Primary hyperparathyroidism - A retrospective review.” (2017) - Author: Gaurav Malhotra, Jessal Mitul Palan, Ali Abd Alraheem, Andrew Fahey, Kyle Stephenson, Amanda Abott, Godwin Simon