سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Light Chain Deposition Disease with Bullous Skin Lesions Mimicking Atypical Bullous Pemphigoid

ISSN کد : 0001-5555

ناشر : Acta Dermato-Venereologica

DOI کد :

10.2340/00015555-2775

سال انتشار : 2017

نویسنده : M Malphettes, P Bonnet, P Schneider, M Vignon, M Baron, J Bouaziz, M Battistella

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.2340/00015555-2775},
  url = {http://dx.doi.org/10.2340/00015555-2775},
  year = 2017,
  publisher = {Acta Dermato-Venereologica},
  pages = {},
  author = {M Malphettes, P Bonnet, P Schneider, M Vignon, M Baron, J Bouaziz, M Battistella},
  title = {Light Chain Deposition Disease with Bullous Skin Lesions Mimicking Atypical Bullous Pemphigoid}
}
TY - DATA
DO - 10.2340/00015555-2775
UR - http://dx.doi.org/10.2340/00015555-2775
TI - Light Chain Deposition Disease with Bullous Skin Lesions Mimicking Atypical Bullous Pemphigoid
PY - 2017
PB - Acta Dermato-Venereologica
SP - 
AU -M Malphettes, P Bonnet, P Schneider, M Vignon, M Baron, J Bouaziz, M Battistella
M Malphettes, P Bonnet, P Schneider, M Vignon, M Baron, J Bouaziz, M Battistella, T. (2017). Light Chain Deposition Disease with Bullous Skin Lesions Mimicking Atypical Bullous Pemphigoid. doi:10.2340/00015555-2775
“Light Chain Deposition Disease with Bullous Skin Lesions Mimicking Atypical Bullous Pemphigoid.” (2017) - Author: M Malphettes, P Bonnet, P Schneider, M Vignon, M Baron, J Bouaziz, M Battistella