سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Nanoparticles in Wound Healing and Regeneration

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-63790-7_2

صفحه : 21-37

سال انتشار : 2017

نویسنده : Irina A. Shurygina, Michael G. Shurygin

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-63790-7_2},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-63790-7_2},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-63790-7_2},
  author = {Irina A. Shurygina, Michael G. Shurygin},
  title = {Nanoparticles in Wound Healing and Regeneration}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-63790-7_2
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-63790-7_2
TI - Nanoparticles in Wound Healing and Regeneration
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-63790-7_2
AU -Irina A. Shurygina, Michael G. Shurygin
Irina A. Shurygina, Michael G. Shurygin, T. (2017). Nanoparticles in Wound Healing and Regeneration. doi:10.1007/978-3-319-63790-7_2
“Nanoparticles in Wound Healing and Regeneration.” (2017) - Author: Irina A. Shurygina, Michael G. Shurygin, Page: 21-37