سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Table of Contents

ISSN کد : 0196-0644

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/s0196-0644(17)31708-0

صفحه : A1-A6

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/s0196-0644(17)31708-0},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/s0196-0644(17)31708-0},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {10.1016/s0196-0644(17)31708-0},
  author = {},
  title = {Table of Contents}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/s0196-0644(17)31708-0
UR - http://dx.doi.org/10.1016/s0196-0644(17)31708-0
TI - Table of Contents
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 10.1016/s0196-0644(17)31708-0
AU -
, T. (2017). Table of Contents. doi:10.1016/s0196-0644(17)31708-0
“Table of Contents.” (2017), Page: A1-A6