سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Is Periodontal Disease in Pregnancy Associated with Adverse Pregnancy Outcomes?

ISSN کد : 2474-7602

ناشر : Juniper Publishers

DOI کد :

10.19080/jgwh.2017.06.555699

سال انتشار : 2017

نویسنده : Irosha Rukmali Perera

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.19080/jgwh.2017.06.555699},
  url = {http://dx.doi.org/10.19080/jgwh.2017.06.555699},
  year = 2017,
  publisher = {Juniper Publishers},
  pages = {},
  author = {Irosha Rukmali Perera},
  title = {Is Periodontal Disease in Pregnancy Associated with Adverse Pregnancy Outcomes?}
}
TY - DATA
DO - 10.19080/jgwh.2017.06.555699
UR - http://dx.doi.org/10.19080/jgwh.2017.06.555699
TI - Is Periodontal Disease in Pregnancy Associated with Adverse Pregnancy Outcomes?
PY - 2017
PB - Juniper Publishers
SP - 
AU -Irosha Rukmali Perera
Irosha Rukmali Perera, T. (2017). Is Periodontal Disease in Pregnancy Associated with Adverse Pregnancy Outcomes?. doi:10.19080/jgwh.2017.06.555699
“Is Periodontal Disease in Pregnancy Associated with Adverse Pregnancy Outcomes?.” (2017) - Author: Irosha Rukmali Perera