سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Human Thermal Comfort and Heat Removal Efficiency for Ventilation Variants in Passenger Cars

ISSN کد : 1996-1073

ناشر : MDPI AG

DOI کد :

10.3390/en10111710

صفحه : 1710

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.3390/en10111710},
  url = {http://dx.doi.org/10.3390/en10111710},
  year = 2017,
  publisher = {MDPI AG},
  pages = {10.3390/en10111710},
  author = {},
  title = {Human Thermal Comfort and Heat Removal Efficiency for Ventilation Variants in Passenger Cars}
}
TY - DATA
DO - 10.3390/en10111710
UR - http://dx.doi.org/10.3390/en10111710
TI - Human Thermal Comfort and Heat Removal Efficiency for Ventilation Variants in Passenger Cars
PY - 2017
PB - MDPI AG
SP - 10.3390/en10111710
AU -
, T. (2017). Human Thermal Comfort and Heat Removal Efficiency for Ventilation Variants in Passenger Cars. doi:10.3390/en10111710
“Human Thermal Comfort and Heat Removal Efficiency for Ventilation Variants in Passenger Cars.” (2017), Page: 1710