سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Crafting socialist embryology: dialectics, aquaculture and the diverging discipline in Maoist China, 1950–1965

ISSN کد : 0391-9714, 1742-6316

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1007/s40656-017-0166-x

سال انتشار : 2017

نویسنده : Lijing Jiang

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1007/s40656-017-0166-x},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/s40656-017-0166-x},
  year = 2017,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {},
  author = {Lijing Jiang},
  title = {Crafting socialist embryology: dialectics, aquaculture and the diverging discipline in Maoist China, 1950–1965}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/s40656-017-0166-x
UR - http://dx.doi.org/10.1007/s40656-017-0166-x
TI - Crafting socialist embryology: dialectics, aquaculture and the diverging discipline in Maoist China, 1950–1965
PY - 2017
PB - Springer Nature
SP - 
AU -Lijing Jiang
Lijing Jiang, T. (2017). Crafting socialist embryology: dialectics, aquaculture and the diverging discipline in Maoist China, 1950–1965. doi:10.1007/s40656-017-0166-x
“Crafting socialist embryology: dialectics, aquaculture and the diverging discipline in Maoist China, 1950–1965.” (2017) - Author: Lijing Jiang