سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Shop Talk

ISSN کد : 0276-2234

ناشر : Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)

DOI کد :

10.1097/01.cot.0000526668.63314.75

صفحه : 38-41

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1097/01.cot.0000526668.63314.75},
  url = {http://dx.doi.org/10.1097/01.cot.0000526668.63314.75},
  year = 2017,
  publisher = {Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)},
  pages = {10.1097/01.cot.0000526668.63314.75},
  author = {},
  title = {Shop Talk}
}
TY - DATA
DO - 10.1097/01.cot.0000526668.63314.75
UR - http://dx.doi.org/10.1097/01.cot.0000526668.63314.75
TI - Shop Talk
PY - 2017
PB - Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
SP - 10.1097/01.cot.0000526668.63314.75
AU -
, T. (2017). Shop Talk. doi:10.1097/01.cot.0000526668.63314.75
“Shop Talk.” (2017), Page: 38-41