سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Model for Design of Serious Game for Rehabilitation in Children with Cochlear Implant

ISSN کد : 1865-0929, 1865-0937

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-69694-2_9

صفحه : 94-105

سال انتشار : 2017

نویسنده : Sandra Cano, Victor Peñeñory, César Collazos, Habib M. Fardoun, Daniyal M. Alghazzawi

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-69694-2_9},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-69694-2_9},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-69694-2_9},
  author = {Sandra Cano, Victor Peñeñory, César Collazos, Habib M. Fardoun, Daniyal M. Alghazzawi},
  title = {Model for Design of Serious Game for Rehabilitation in Children with Cochlear Implant}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-69694-2_9
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-69694-2_9
TI - Model for Design of Serious Game for Rehabilitation in Children with Cochlear Implant
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-69694-2_9
AU -Sandra Cano, Victor Peñeñory, César Collazos, Habib M. Fardoun, Daniyal M. Alghazzawi
Sandra Cano, Victor Peñeñory, César Collazos, Habib M. Fardoun, Daniyal M. Alghazzawi, T. (2017). Model for Design of Serious Game for Rehabilitation in Children with Cochlear Implant. doi:10.1007/978-3-319-69694-2_9
“Model for Design of Serious Game for Rehabilitation in Children with Cochlear Implant.” (2017) - Author: Sandra Cano, Victor Peñeñory, César Collazos, Habib M. Fardoun, Daniyal M. Alghazzawi, Page: 94-105