سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : IEEE Press Series on Networks and Services Management

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781119307600.oth

صفحه : 556-557

سال انتشار : 2017

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781119307600.oth},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781119307600.oth},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781119307600.oth},
  author = {},
  title = {IEEE Press Series on Networks and Services Management}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781119307600.oth
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781119307600.oth
TI - IEEE Press Series on Networks and Services Management
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781119307600.oth
AU -
, T. (2017). IEEE Press Series on Networks and Services Management. doi:10.1002/9781119307600.oth
“IEEE Press Series on Networks and Services Management.” (2017), Page: 556-557