سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Detection and Automated Analysis of Single Transcripts at Subcellular Resolution in Zebrafish Embryos

ISSN کد : 1064-3745, 1940-6029

ناشر : Springer New York

DOI کد :

10.1007/978-1-4939-7213-5_9

صفحه : 143-162

سال انتشار : 2017

نویسنده : L. Carine Stapel, Coleman Broaddus, Nadine L. Vastenhouw

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-1-4939-7213-5_9},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-7213-5_9},
  year = 2017,
  publisher = {Springer New York},
  pages = {10.1007/978-1-4939-7213-5_9},
  author = {L. Carine Stapel, Coleman Broaddus, Nadine L. Vastenhouw},
  title = {Detection and Automated Analysis of Single Transcripts at Subcellular Resolution in Zebrafish Embryos}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-1-4939-7213-5_9
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-7213-5_9
TI - Detection and Automated Analysis of Single Transcripts at Subcellular Resolution in Zebrafish Embryos
PY - 2017
PB - Springer New York
SP - 10.1007/978-1-4939-7213-5_9
AU -L. Carine Stapel, Coleman Broaddus, Nadine L. Vastenhouw
L. Carine Stapel, Coleman Broaddus, Nadine L. Vastenhouw, T. (2017). Detection and Automated Analysis of Single Transcripts at Subcellular Resolution in Zebrafish Embryos. doi:10.1007/978-1-4939-7213-5_9
“Detection and Automated Analysis of Single Transcripts at Subcellular Resolution in Zebrafish Embryos.” (2017) - Author: L. Carine Stapel, Coleman Broaddus, Nadine L. Vastenhouw, Page: 143-162