سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Gastric teratoma: Our 17 year experience

ISSN کد : 0022-3468

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.jpedsurg.2017.11.010

سال انتشار : 2017

نویسنده : Muhammad Saleem, Bilal Mirza, Nabila Talat, Muhammad Sharif

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.jpedsurg.2017.11.010},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2017.11.010},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {Muhammad Saleem, Bilal Mirza, Nabila Talat, Muhammad Sharif},
  title = {Gastric teratoma: Our 17 year experience}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.jpedsurg.2017.11.010
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2017.11.010
TI - Gastric teratoma: Our 17 year experience
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -Muhammad Saleem, Bilal Mirza, Nabila Talat, Muhammad Sharif
Muhammad Saleem, Bilal Mirza, Nabila Talat, Muhammad Sharif, T. (2017). Gastric teratoma: Our 17 year experience. doi:10.1016/j.jpedsurg.2017.11.010
“Gastric teratoma: Our 17 year experience.” (2017) - Author: Muhammad Saleem, Bilal Mirza, Nabila Talat, Muhammad Sharif