سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Anatomical Dissection for Adhesions

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-55527-0_10

صفحه : 127-134

سال انتشار : 2017

نویسنده : Ricardo Z. Abdalla, Danniel Frade Said

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-55527-0_10},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-55527-0_10},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-55527-0_10},
  author = {Ricardo Z. Abdalla, Danniel Frade Said},
  title = {Anatomical Dissection for Adhesions}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-55527-0_10
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-55527-0_10
TI - Anatomical Dissection for Adhesions
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-55527-0_10
AU -Ricardo Z. Abdalla, Danniel Frade Said
Ricardo Z. Abdalla, Danniel Frade Said, T. (2017). Anatomical Dissection for Adhesions. doi:10.1007/978-3-319-55527-0_10
“Anatomical Dissection for Adhesions.” (2017) - Author: Ricardo Z. Abdalla, Danniel Frade Said, Page: 127-134