سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : ECG Analysis and Peak Detection Using Zero-Aliasing Correlation Filter

ISSN کد : 2367-3370, 2367-3389

ناشر : Springer Singapore

DOI کد :

10.1007/978-981-10-3812-9_22

صفحه : 211-218

سال انتشار : 2017

نویسنده : Neenu Jose, Nandakumar Paramparambath

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-981-10-3812-9_22},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-3812-9_22},
  year = 2017,
  publisher = {Springer Singapore},
  pages = {10.1007/978-981-10-3812-9_22},
  author = {Neenu Jose, Nandakumar Paramparambath},
  title = {ECG Analysis and Peak Detection Using Zero-Aliasing Correlation Filter}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-981-10-3812-9_22
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-3812-9_22
TI - ECG Analysis and Peak Detection Using Zero-Aliasing Correlation Filter
PY - 2017
PB - Springer Singapore
SP - 10.1007/978-981-10-3812-9_22
AU -Neenu Jose, Nandakumar Paramparambath
Neenu Jose, Nandakumar Paramparambath, T. (2017). ECG Analysis and Peak Detection Using Zero-Aliasing Correlation Filter. doi:10.1007/978-981-10-3812-9_22
“ECG Analysis and Peak Detection Using Zero-Aliasing Correlation Filter.” (2017) - Author: Neenu Jose, Nandakumar Paramparambath, Page: 211-218