سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : The Introduction of Moxibustion and Acupuncture in Europe from the Early Modern Period to the Nineteenth Century

ناشر : Palgrave Macmillan UK

DOI کد :

10.1057/978-1-137-51988-7_17

صفحه : 305-316

سال انتشار : 2017

نویسنده : Giovanni Borriello

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1057/978-1-137-51988-7_17},
  url = {http://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-51988-7_17},
  year = 2017,
  publisher = {Palgrave Macmillan UK},
  pages = {10.1057/978-1-137-51988-7_17},
  author = {Giovanni Borriello},
  title = {The Introduction of Moxibustion and Acupuncture in Europe from the Early Modern Period to the Nineteenth Century}
}
TY - DATA
DO - 10.1057/978-1-137-51988-7_17
UR - http://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-51988-7_17
TI - The Introduction of Moxibustion and Acupuncture in Europe from the Early Modern Period to the Nineteenth Century
PY - 2017
PB - Palgrave Macmillan UK
SP - 10.1057/978-1-137-51988-7_17
AU -Giovanni Borriello
Giovanni Borriello, T. (2017). The Introduction of Moxibustion and Acupuncture in Europe from the Early Modern Period to the Nineteenth Century. doi:10.1057/978-1-137-51988-7_17
“The Introduction of Moxibustion and Acupuncture in Europe from the Early Modern Period to the Nineteenth Century.” (2017) - Author: Giovanni Borriello, Page: 305-316